Arkiv for oktober, 2010

Skatteministeren har udsendt nedenstående pressemeddelelse vedrørende privatpersoners salg af deres bolig:

”I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 besluttede regeringen, at der skal moms på salg af fast ejendom fra 1. januar 2011. Men de nye regler gælder ikke for privatpersoners salg af deres bolig.

Det er ikke meningen, at almindelige danskere skal rammes af denne lov. Derfor kommer de nye momsregler ikke til at gælde for privates salg af deres egen bolig, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Reglerne kommer alene til at gælde for nye bygninger og byggegrunde og alene hvis der er tale om økonomisk virksomhed.

Fast ejendom, der kan sælges uden moms:

  • Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus.
  • Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes private bolig.
  • Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt.

Hvis en privatperson ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms.

– Vi har haft en bekendtgørelse og vejledning i høring. I den forbindelse har der været en del misforståelser og spørgsmål, som vi nu er i gang med at kigge på, siger Troels Lund Poulsen.”

Når man læser foranstående skal man bemærke, at ministeren taler om en grund, ens private bolig eller sommerhus. Ejer man mere end en grund m.m. så må man formode, at der skal afregnes moms.

Så er opkrævningerne på erhvervsaffaldsgebyr dumpet ind af brevsprækken hos de fleste virksomheder.

Der kan opnås fritagelse for affaldsgebyret på følgende måde:

Virksomheder der overfor kommunen dokumenterer, at de selv forestår håndteringen af alt deres affald til nyttiggørelse, fritages fra gebyret for virksomheders adgang til genbrugspladser (1-årig fritagelse). Virksomheden er derimod ikke fritaget fra at betale administrationsgebyret, der dækker kommunens udgifter til planlægning og administration samt udgifter til de nye nationale digitale affaldssystemer. (Bortskaffer Du affaldet gennem f.eks. renovationsfirma eller vognmand, så skal dokumentation og ansøgning om fritagelse indsendes). Ansøgning kan indsendes her: http://www.erhvervsaffaldsgebyr.dk/step0.aspx

Gebyret for 2010 andrager, øvrige virksomheder kr. 813, håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte kr. 3.649, samme gruppe 2-10 ansatte kr. 5.269 og over 10 ansatte 6.890. Alle beløb er med tillæg af moms.

Øvrige virksomheder, er de virksomheder der ikke falder ind under håndværkere og anlægsgartnere, og som udgangspunkt, skal enhver virksomhed som minimum betale kr. 813, med tillæg af moms.

Håndværkere og anlægsgartnere kan defineres som de virksomheder der er tilmeldt cvr. registret med en branchekode som beskrevet i affaldsbekendtgørelsens bilag 11, se: Bekendtgørelse om affald – retsinformation.dk

Det samlede antal branchekoder i Danmark andrager i alt 726, og man kan se en hovedoversigt her : http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/11119/hov.pdf

Hver enkelt branchekode er beskrevet nærmere, herved har man mulighed for at finde netop den kode man henhører under, se beskrivelse her: http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/11119/bran1.pdf

Det er meget vigtigt, at netop Din virksomhed er tilmeldt den rigtige branchekode, for en forkert kan koste dyrt.

Har du behov for hjælp på dette område, kan Du kontakte Casper Kærager på tlf. 56579547, eller pr. mail: bprevision.casper@pc.dk

Af statsministerens redegørelse i Folketinget i forbindelse med åbningen i går, kan der ses frem til få ændringer på skatteområdet i det nye folketingsår.

Bebudede lovforslag på skatteområdet

Den skriftlige del af skatteministerens redegørelse indeholder en oversigt over, hvilke lovforslag, der forventes fremsat i folketingsåret 2010/2011. På skatteområdet drejer det sig i hovedtræk om følgende forslag:

Nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold (Okt. II)

Lovforslaget indebærer, at visse grovere overtrædelser af skattelovgivningen i en periode straffes med en bøde på 60 % af det unddragne beløb og ikke som normalt med fængsel og tillægsbøde, hvis en række betingelser er opfyldt.

Strafnedsættelsesordningen gælder for personer og selskaber, der har midler på konti eller i depot i lande, som SKAT hidtil ikke har kunnet få bankoplysninger fra.

For at få strafnedsættelse er det et krav:

· At man melder sig frivilligt i en periode 1. januar 2011 – 5. januar 2012.

· At man lægger kortene på bordet og samarbejder med SKAT om at fremskaffe alle oplysninger.

· At man betaler alle skyldige skatter med det samme.

Ordningen giver en nedsat straf i forhold til den straf, der ville blive tale om efter de almindelige regler. Uanset sagens størrelse bliver der ikke tale om fængsel. Sagen kan afsluttes administrativt med vedtagelse af en bøde, som SKAT beregner. Bøden udgør 60 % af de samlede unddragne skatter. Dog ikke i små sager, hvor bøden ville være lavere end 60 % efter de almindelige regler.

Investering i vedvarende energi (Nov. II)

Der er tale om en udvidelse af den skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst til at gælde for indkomst fra alle former for vedvarende energianlæg, når visse betingelser er opfyldt samt en forhøjelse af bundfradraget i den skematiske ordning fra 3.000 kr. til 7.000 kr. Til den skattepligtige indkomst medregnes 60 % af den del af indkomsten, der overstiger bundfradraget.

Det forventes, at reglerne får virkning fra og med den 1. januar 2010.

Indberetning af indtægter for sommerhusudlejning, ingen fradrag for tobaksudgifter mv. (Nov. II)

Forslaget indfører en pligt for sommerhusudlejningsbureauerne til årligt at indberette til SKAT de indtægter, som sommerhusudlejere opnår gennem udlejningen kombineret med en forhøjelse af bundfradraget til 20.000 for disse udlejere.

Forslaget ophæver virksomheders fradragsret for udgifter for alle former for tobaksvarer til personale, repræsentation og reklame.

Endvidere foreslås det, at ændre reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven således, at skattepligtig fortjeneste, der hidrører fra salg af en erhvervsejendom, som genanbringes i en ejendom, der eksproprieres, eller hvor ejendommen afstås ved indgåelse af en ekspropriationslignende aftale, ikke længere skal være omfattet af skattefriheden for ekspropriationserstatninger. Forslaget medfører ikke, at ekspropriationserstatninger bliver skattepligtige. Forslaget sikrer alene, at den genanbragte fortjeneste, der hele tiden har været skattepligtig, ikke bliver omdannet til en skattefri fortjeneste.

Endelige foreslås det, at:

· Betalt rente af for meget indbetalt frivillig forskudsskat fremover skal tilbagebetales i forbindelse med udbetalingen af den overskydende skat.

· Tilpasse de gældende regler om beskatning af fri bolig, så det sikres, at ændringer af landsbrugslovens regler om bopælspligt ikke utilsigtet medfører en ændret beskatning af den hidtil omfattede persongruppe.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven mv. (Nov. II)

Flytning mv. af ratepensioner (Nov. II)

Forslaget indebærer bl.a., at det gøres mere enkelt at flytte ratepensioner under udbetaling, ligesom der gives mulighed for at forlænge udbetalingsperioden for ratepensioner under udbetaling.

Endvidere ophæves muligheden for afgiftsfri overførsel mv. af eksempelvis en ratepension, hvor der er valgt udbetaling over 20 år til en 10-årig livrente. Man skal ikke kunne forkorte aftalte udbetalingsperioder.

Kompensation for kommunale skatteforhøjelser (Nov. II)

Forslaget vedrører en nedsættelse af bundskatten i 2011 med 0,03 procentenheder. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2011, hvoraf det fremgår, at kommuneskatterne kan stige med 300 mio. kr. i 2011, og at regeringen vil foretage en modgående lettelse af statsskatten, så skattestoppet overholdes.

Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne (Dec. I)

Forslaget vedrører en række forbedringer af etablerings- og iværksætterkontoordningerne. Det foreslås bl.a. at nedsætte den såkaldte etableringsgrænse og at udvide etablerings- og iværksætterkontomidlernes anvendelsesområde. Der foreslås også en justering af etablerings- og iværksætterkontolovens fraflytningsregler.

Beskatning af multinationale selskaber og justering af indkomstopgørelsen i faste driftssteder (Jan. II)

Forslaget vedrører opfølgningen på regeringens handlingsplan fra juli 2010 for beskatning af multinationale selskaber. Det nærmere indhold af denne del af lovforslaget er under overvejelse og vil blive drøftet med de politiske partier i løbet af efteråret. Forslaget justerer endvidere reglerne for indkomstopgørelsen i såkaldte faste driftssteder på baggrund af den ændring af artikel 7 i OECD’s modeloverenskomst, som er gennemført i forbindelse med opdateringen af overenskomsten i 2010.

Indberetning om aktieløn (Jan II)

Forslaget vil indeholde en pligt til for arbejdsgivere, at indberette alle former for aktieløn.

Kilde: Revitax A/S